شنبه 1 ارديبهشت 1397 - 6 شعبان 1439 - 2018 آوريل 21 - ساعت 18:33
ما مأمور به انتظاریم

انتظار یعنی چه؟ انتظار به معنای مترصّد بودن است. در ادبیّات نظامی یک چیزی داریم به نام «آماده باش»؛ انتظار یعنی «آماده باش»! باید «آماده باش» باشیم. انسان مؤمن و منتظر، آن کسی است که در حال «آماده باش» است.

قرار کریمانه بخوان به نـام خـدایـت کـه آفـریده تـو را